علی ادیب

     کارگذار اصلی

  ۰۰۱۳۱۰۴۸۲۰۹۰۸

  Ali@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

فاطمه شفیعی

     کارگذار اصلی

  ۰۰۹۸۹۱۰۸۳۶۱۰۰۶

  iran_sales@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

شفیع شفیعی

     کارگذار اصلی

  ۰۰۹۰۵۳۶۶۹۰۵۹۵۳

  shafie@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

Liliia lysiuk

     کارگذار اصلی

  ۰۰۱۳۱۰۹۹۳۷۶۴۰

  Liliya@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

سعید روغنی

     کارگذار اصلی

  ۰۰۹۸۹۱۲۳۰۶۶۲۹۳

  Saeed@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com