علی ادیب

     آمریکا

  ۰۰۱۳۱۰۴۸۲۰۹۰۸

  Ali@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

فاطمه شفیعی

     ایران

  ۰۰۹۸۹۱۰۸۳۶۱۰۰۶

  iran_sales@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

شفیع شفیعی

     ترکیه

  ۰۰۹۰۵۳۶۶۹۰۵۹۵۳

  shafie@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

Liliia lysiuk

     اوکراین و روسیه

  ۰۰۱۳۱۰۹۹۳۷۶۴۰

  Liliya@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com

سعید روغنی

      ایران

  ۰۰۹۸۹۱۲۳۰۶۶۲۹۳

  Saeed@alanyadelrey.com

   alanyadelrey.com